Registerbeskrivning

1. Registrator

Eurosec Oy

VAT: FI10394197

Höyläämötie 11 A, 4.krs
00380 Helsinki

Kontaktinformation för registerbeskrivning

Sanni Siilin
Eurosec Oy
00380 Helsinki
ewq@ewq.zone

2. De registrerade

Denna registerbeskrivning gäller för följande Eurosec Oy kundregister:

 • Registerbeskrivning
 • Marknadsregister
3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Grunderna för att hålla registret:

 • Personuppgifter behandlas baserade på den registrerade kundrelationen
 • Personuppgifter behandlas på grundval av samtycke (tex. en potentiell lista som samlats in på mässor eller på formulär efterfrågat godkännande om lov till marknadsföring)
 • Fakturering
4. Registrets datainnehåll
 • namn
 • kontakt information (telefonnummer, E-post)
 • marknadsföringstillstånd och förbud
5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter. En begäran ska skickas till adressen ewq@ewq.zone

Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har registrerats.

Rätt till korrigering av information

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne.

Invändningsrätt

Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.

Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas innan tidsfristen löpt ut.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte tex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataskyddsmyndigheten

I oklara fall har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter tills saken kan avgöras.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Kundinformation fås i regel:

 • från kunden själv när kundförhållandet skapas
 • från kunden själv via ett nätformulär
 • myndigheter och företag som tillhandahåller personuppgifter
7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

För att tillhandahålla tjänsten till dig på bästa möjliga sätt kan vi lämna ut information till våra partners som behandlar din information endast i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten. Våra partners använder inte informationen för något annat syfte eller avslöjar informationen till tredje part.

Eurosec Oy kan emellertid lämna ut informationen i den utsträckning som tillåts och krävs enligt tillämplig lag. Information kan också lämnas utanför EU eller EES, till exempel. tekniskt underhåll och behandling av data av våra underleverantörer.

8. Behandlingens varaktighet
 • Personuppgifter behandlas i huvudsak så länge som kundrelationen består.
 • En på marknadsföringslistan registrerad kan förbjuda direktmarknadsföring direkt via länken i de e-postmeddelanden vi skickar.
9. Personuppgifternas behandlare

Registratorn och dennes anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis outsourca behandlingen av personuppgifter till en tredje part, varvid vi genom avtalsarrangemang säkerställer att personuppgifterna behandlas sakligt och enligt gällande dataskyddsförordning.

10. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte personuppgifter till automatiskt beslutsfattande eller profilering.