Search

search

Hållbarhet är grunden för allt vårt arbete

Hållbarhet är inte bara ett ord för oss i presentationsmaterialet. Hela vår verksamhet grundar sig på att alla våra anställda tar hänsyn till hållbarheten i allt sitt arbete. Hörnstenarna i vår hållbarhet är en positiv kundupplevelse, ett bra arbetsklimat, en stark tillit till våra samarbetspartners samt dataskydd i världsklass. Vårt löfte är att vara den enda äkta kolneutrala aktören på vår marknad. Vi iakttar också vår återvinning och underleverantörskedja.

 

Hörnstenarna för en ansvarsfull aktör

Vi hör ofta frågan, hur känner du igen och säkerställer att en samarbetspartner är ansvarsfull? I praktiken är svaret enkelt. En bra och ansvarsfull aktör känns igen på ett gott arbetsklimat och en välmående personal. En ansvarsfull aktör kan även erbjuda lösningar som minskar miljöbelastningen antingen direkt eller indirekt. Vi behandlar i all vår verksamhet våra motparter jämlikt och värdesätter våra kollegor.  

Ett gott arbetsklimat på ett företag härrör sig till en fungerande ledning, hög etik och hänsyn till miljön i all verksamhet som sker i bolagets namn. När hållbarhetsarbetet hos både oss själv och våra samarbetspartners fungerar, ökar intresset för bolaget som arbetsplats och samarbetspartner nästan automatiskt. Även tillit och öppenhet blir samtidigt resurser för bolaget. För oss är inte hållbarhet något vi ägnar oss åt för att erhålla certifikat, utan det är ett äkta engagemang från vår sida. Vi tar helt enkelt hållbarhet på allvar och vi har en önskan att utveckla den i hela vår verksamhet.  

Vårt företag producerar lösningar som minskar energiförbrukning och svinn samt effektiviserar lagerhantering och arbetsmängden för det plock av artiklar som nätbutiken erfordrar, vilket leder till att koldioxidavtrycket för våra kunder minskar väsentligt samtidigt som kostnaderna sjunker. Vi själva upplever att vi har lyckats med målet att vara en ansvarsfull aktör när våra anställda mår bra vilket leder till nöjda kunder. En välmående personal är nyckeln till allt och syns i hela verksamheten som ansvar för kollega och kund.

 

Samarbetspartnerna i nyckelposition

Vi på EWQ säkerställer alltid företagsansvaret för våra underleverantörer innan vi inleder något samarbete. Alla våra samarbetspartners är således ansvarsfulla och uppfyller höga etiska kriterier. Vi utgår ifrån att våra samarbetspartners förbinder sig tillsammans med oss till våra Code of Conduct-principer. En ansvarsfull aktör kontrollerar alltid hela sin produktionskedja från första början. Vi anser att det mest kostnadseffektiva alternativet är det bästa, aldrig det billigaste. De här två är helt olika saker inom kontexten för en ansvarsfull produktionskedja. Om man låter blir att undersöka hållbarheten i produktionskedjan finns risken för att man blir skyldig att betala ett högt pris för det i form av bortfall av kunder eller en fläckad image. För bolaget är bägge två dyra alternativ och kan idag leda till väldigt stora problem. Vi vill inte ta den typen av risker så i vår verksamhet har vi valt en hållbar väg och vi gör allt vi kan för att hela tiden utvecklas inom det här området. Vi vill fortsätta betona vår inhemska verksamhet och har även beviljats Nyckelflaggan. Som leverantör tar vi ansvar för vår produktionskedja. Våra kunder kan lita på att när det gäller våra tjänster och produkter, finns inte någon risk att någon av våra samarbetspartners arbetsförhållanden inte uppfyller kriterierna för ansvarsfullhet. Även vår återvinning sköts alltid av en inhemsk part.   

Återvinningsgraden för vår utrustning är hög och deras energiförbrukning låg. Som leverantörer använder vi endast marknadens bästa lösningar. Vår passion är att alltid betjäna våra kunder proffsigt och pålitligt. Målet att producera positiva upplevelser för våra kunder uppnår vi genom att exempelvis lösa problem gällande kösystem eller kundupplevelsen, eller genom att förbättra tjänsternas tillgänglighet och kvalitet. Vi tar alltid eventuella misslyckanden på allvar och rättar till felaktigheter så att kunden blir nöjd med vår problemlösning. Vad gäller arbetsolyckor har vi en nollvision och vi följer aktivt upp denna.   

 

Bästa möjliga dataskydd

Grundvalen för vår verksamhet är dataskydd i världsklass. Vi överför en enorm mängd data pålitligt och ansvarsfullt och ser till att detta sker kontinuerligt. Vår verksamhet grundar sig på ett djupt och ömsesidigt ansvar med kunden om att vi kan överlåta vår data till varandra och att vi har ett långvarigt samarbete.

I hållbarhet ingår också påverkan vilket vi tar hänsyn till i valet av våra underleverantörer. Hållbarhet är det viktigaste kriteriet vid valet av våra underleverantörer. Vi ger våra underleverantörer möjlighet att förbättra sina processer i händelse av att någon olägenhet gällande ansvarsfullhet upptäcks. Då påverkar vi även våra samarbetspartners ansvarsfullhet och förhållningssätt. När det gäller påverkan är det mest effektivt att utgå från sina egna handlingar och genom att välja samarbetspartners som delar samma tankesätt.

 

Ett aktivt utvecklingsarbete tillsammans med FIBS samt andra internationella aktörer

Vi arbetar ständigt för nya konkreta åtgärder gällande hållbarhet och därför har vi blivit medlemmar i FIBS (Finnish Business & Society) och samarbetar nu aktivt med dem och med CDP (Carbon Disclosure Project), CSR (Corporate Social Responsibility) Europe, WBCSD (World Business Council For Sustainable Development) och övriga internationella aktörer för att utveckla vårt företagsansvar. Genom FIBS ingår vi i en grupp om över 300 företag med starkt fokus på hållbarhet där vi ständigt vidareutvecklar vårt företagsansvar.

Hållbarhet är en ständig förbättringsprocess som är integrerad i allt vi gör och som inte kan köpas färdigt. Hållbarhet är en del av oss alla och de resultat som uppnås beror alltid på vår egen insats. Hållbarhet är grundvalen till allt vårt arbete, vilket är en bra början för ett långvarigt utvecklingsarbete inom påverkan.

 

För mera information:

Sampo Brisk
CFO
Head of ESG
sampo@ewq.zone 

 

Länkar gällande hållbarhet till våra främsta samarbetspartners:

https://www.fibsry.fi/
https://4h.fi/
https://www.taimiteko.fi/
https://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/strategy/
https://solumesl.com/
https://www.gs-alliance.org/