Search

search

Code of Conduct

EWQ (Eurosec Oy) är ett nordiskt företag som sedan 1996 har varit verksamt inom digital butikskommunikation och kundhantering. Huvudkontoret ligger i Sockenbacka i Helsingfors, vilket omfattar huvudkontorsverksamheten samt produktionsenheter för köutrustning. I Sverige ligger Stockholmskontoret samt Göteborgs showroom och lager. År 2015 skedde ett generationsbyte på företaget, i samband med vilka en av fyra nuvarande ägare och nyckelchefer anslöt. Idag utgörs ägarna av fem personer. EWQ:s årliga omsättning uppgår idag till cirka 6 milj. € och företaget sysselsätter 20 heltidsanställda. Av omsättningen utgör cirka 90 % utrustning och resten mjukvarutjänster. Vårt mål är från och med år 2020 vara en kolneutral aktör.

 

Allmän princip

EWQ förbinder sig att i all sin verksamhet följa gällande lagar inklusive de av FN fastställda mänskliga rättigheterna, som inkluderar jämlik behandling av arbetstagare samt förbud mot barnarbete och diskriminering. Vi ser till att även vår kedja av underleverantörer och kunder har förbundit sig till dessa principer.

Vad gäller FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, så har vi nolltolerans mot barnarbetskraft, brott mot de mänskliga rättigheterna och diskriminering. Den principen gäller hela vår produktionskedja samt våra samarbetspartners. Vår styrelse har godkänt de här principerna och förbundit sig att se till att de följs kontinuerligt.

 

Hållbarhetens hörnstenar

Hela vår verksamhet grundar sig på att alla våra anställda tar hänsyn till hållbarheten i allt sitt arbete. Hörnstenarna i vår hållbarhet är en positiv kundupplevelse, ett bra arbetsklimat, en stark tillit till våra samarbetspartners och dataskydd i världsklass. Vårt löfte är att vara den enda äkta kolneutrala aktören på vår marknad. Vi iakttar också vår återvinning och underleverantörskedjan. I vår verksamhet behandlar vi våra motparter jämlikt och värdesätter våra kollegor.  

Ett gott arbetsklimat på ett företag härrör sig till en fungerande ledning, hög etik och hänsyn till miljön i all verksamhet som sker i bolagets namn. När hållbarhetsarbetet hos både oss själv och våra samarbetspartners fungerar, ökar intresset för bolaget som arbetsplats och samarbetspartner nästan automatiskt. Även tillit och öppenhet blir samtidigt resurser för bolaget. För oss är inte hållbarhet något vi ägnar oss åt för att erhålla certifikat, utan det är ett äkta engagemang från vår sida. Vi tar helt enkelt hållbarhet på allvar och vi vill utveckla den i hela vår verksamhet.  

 

Miljöskydd

Vårt företag producerar lösningar som minskar energiförbrukning och svinn samt effektiviserar lagerhantering och arbetsmängden för det plock av artiklar som nätbutiken erfordrar, vilket leder till att koldioxidavtrycket för våra kunder minskar väsentligt samtidigt som kostnaderna sjunker. Vi själva upplever att vi har lyckats med målet att vara en ansvarsfull aktör när våra anställda mår bra vilket leder till nöjda kunder. En välmående personal är nyckeln till allt och syns i hela verksamheten som ansvar för kollega och kund.

Återvinningsgraden för vår utrustning är hög och deras energiförbrukning låg. Som leverantörer använder vi endast marknadens bästa lösningar. Vår passion är att alltid betjäna våra kunder proffsigt och pålitligt. Målet att producera positiva upplevelser för våra kunder uppnår vi genom att exempelvis lösa problem gällande kösystem eller kundupplevelsen, eller genom att förbättra tjänsternas tillgänglighet och kvalitet. Vi tar alltid eventuella misslyckanden på allvar och rättar till felaktigheter så att kunden blir nöjd med vår problemlösning.

 

Neutralisering av våra koldioxidavtryck

Vi neutraliserar vårt koldioxidavtryck varje år och förbinder oss att sänka det med alla tillgängliga metoder, såsom användning och underhåll av förnybar energi och effektivisering av våra produktionsprocesser. Vi sänker vårt koldioxidavtryck och förbinder oss att neutralisera det varje år genom att samarbeta med hållbara aktörer samt genom att skänka resurser till trädplantering. I den här frågan samarbetar vi med Forststyrelsen och 4H-nätverket (www.taimiteko.fi).

 

Kontroll och mätning

Vi på EWQ säkerställer alltid företagsansvaret för våra underleverantörer innan vi inleder något samarbete. Alla våra samarbetspartners är således ansvarsfulla och uppfyller höga etiska kriterier. Vi utgår ifrån att våra samarbetspartners förbinder sig tillsammans med oss till våra Code of Conduct-principer. En ansvarsfull aktör kontrollerar alltid hela sin produktionskedja från första början. Vi har i vår verksamhet valt en ansvarsfull väg och vi gör allt för att hela tiden fortsätta utvecklas inom det här området. Som leverantör tar vi ansvar för vår produktionskedja så att våra kunder kan lita på att det inte finns någon risk gällande våra tjänster och produkter exempelvis för att det i någon del av vår produktionskedja förekommer en samarbetspartner vars arbetsförhållanden inte uppfyller kriterierna. Även vår återvinning sköts av en lokal aktör, vars process är certifierad.

 

Arbetsolyckor

Vad gäller arbetsolyckor har vi en nollvision och vi följer aktivt upp denna.   

 

Dataskydd

Grundvalen för vår verksamhet är dataskydd i världsklass. Vår verksamhet grundar sig på en djup och ömsesidig tillit gällande datalagring och överföring.

 

Påverkan (Engagement)

I hållbarhet ingår också påverkan vilket vi tar hänsyn till i valet av våra underleverantörer. Hållbarhet är det viktigaste kriteriet vid valet av våra underleverantörer. Vi ger våra underleverantörer möjlighet att förbättra sina processer i händelse av att någon olägenhet gällande ansvarsfullhet upptäcks. Då påverkar vi även våra samarbetspartners ansvarsfullhet och förhållningssätt. När det gäller påverkan är det mest effektivt att utgå från sina egna handlingar och genom att välja samarbetspartners som delar samma tankesätt.

 

Utveckling av företagsansvar

Vi arbetar ständigt för nya konkreta åtgärder gällande hållbarhet och därför har vi blivit medlemmar i FIBS (Finnish Business & Society) och samarbetar nu aktivt med dem och med CDP (Carbon Disclosure Project), CSR (Corporate Social Responsibility) Europe, WBCSD (World Business Council For Sustainable Development) och övriga internationella aktörer för att utveckla vårt företagsansvar. Genom FIBS ingår vi i en grupp om över 300 företag med starkt fokus på hållbarhet där vi ständigt vidareutvecklar vårt företagsansvar.

Hållbarhet är en ständig förbättringsprocess som är integrerad i allt vi gör. Hållbarhet är grundvalen till allt vårt arbete, vilket är en bra början för ett långvarigt utvecklingsarbete inom påverkan.

 

Länkar gällande hållbarhet till våra främsta samarbetspartners:

https://www.fibsry.fi/
https://4h.fi/
https://www.taimiteko.fi/
https://www.samsung.com/us/aboutsamsung/sustainability/strategy/
https://solumesl.com/
https://www.gs-alliance.org/